Go to FCC.gov
FCC Logo - Return to the FCC Home Page  
 Consumer and Governmental Affairs Bureau
  FCC site map 

Pagtawag Sa       
Ibang Bansa       

Hello!  

¡Hola!

Globe and Telephone

Allô!

Moshi Moshi!

FCC logo

IB Logo

CGB Logo

Hello!

Alam ba ninyo na ang bilang ng tawag sa ibang bansa mula sa United States ay mabilis na dumami mula sa mga 200 milyon lamang sa isang taon ay naging mahigit sa 5.2 bilyon bawat taon sa nakalipas na 20 taon? Dahil napakaraming tawag sa ibang bansa na regular na ginagawa, kailangan ng mga gumagamit ang pinakamahusay na impormasyon kung paano tatawag at kung paano makakatipid sa mga tawag na ito. Tumatawag man kayo sa isang kaibigan sa China minsan sa isang taon upang bumati o lingguhang tumatawag sa inyong pamilya sa Mexico, gusto ninyong maging madali ang pagtawag ninyo, at sa pinakamagandang presyong makukuha. Ipagpatuloy ang pagbabasa upang malaman kung paano!

PAANO AKO MAKAKATAWAG SA IBANG BANSA?

Bagaman ang proseso ay maaaring magkakaiba sa mga bansa at mga lungsod sa loob ng bansa, pangkaraniwang may dalawang paraan upang tumawag sa ibang bansa. Maaari kayong dumayal nang deretso o gumamit ng operator. Kung pinili ninyong dumayal nang deretso, basta idayal ang:

011 + country code + city code + phone number

Halimbawa, para makatawag sa Tokyo, Japan idadayal ninyo ang mga sumusunod na numero:

011 + 81 + 3 + XXXX-XXXX

Paunawa: Ang talagang bilang ng mga numero para sa bawat kategorya ay maaaring magkakaiba sa mga bansa o lungsod.

Kung gumagamit kayo ng operator, idayal:

01 + country code + city code + phone number

Ang mga tawag na tinulungan ng operator ay pangkaraniwang lubhang mas mataas kaysa mga tawag na idinayal nang deretso.

Tandaan – ang mga tawag sa Canada at sa Caribbean ay sinisingil sa international rates, kahit na sa anyo ay gumagawa kayo ng domestic long distance sa pamamagitan ng pagdayal sa 1 + ang area code + ang phone number.

ANO ANG PINAKAMAHUSAY NA PARAAN UPANG MAKATIPID
KAPAG TUMATAWAG SA IBANG BANSA?

Ang International rates ay maaaring may malaking pagkakaiba, batay sa bansang tinawagan o sa paraan ng pagtawag ninyo.

Pangkaraniwan, ang long distance calls ay sinisingil batay sa minuto. Bilang karagdagan sa pag-aalok ng "basic rates," ang mga kompanya ng telepono ay nag-aalok ng iba pang mga paraan upang bayaran ang mga tawag sa ibang bansa. Ang calling plans, dial-arounds, pre-paid cards, at callback services ay madalas na nag-aalok ng mga presyo na lubhang mas mababa sa basic rates ng kompanya. Totoo na kahit sa monthly fees na kaugnay ng karamihan sa discount calling plans, ang halaga ng paggamit ng mga planong ito ay maaaring maliit na bahagi lamang ng basic rates.

Narito ang mga halimbawa ng halaga ng mga tawag sa France mula sa U.S. sa basic rates at discounted rates:

Basic Rate

Calling Plan

Dial-Around

$1.99 bawat minuto

$0.17 bawat minuto

$0.22 bawat minuto

($3.00 monthly fee)

(may kasamang $0.10 connection fee)

Paunawa: Ang talagang mga presyo at mga takda mula sa kompanyang pinili ninyo ay maaaring iba sa nakalagay.

Kapag nagpapasiya kung paano tatawag, dapat ninyong pagkumparahin ang features kabilang ang:

* Magkakaibang presyo sa araw/gabi
* Ang minimum na haba ng tawag
* Range of monthly fees
* Mga presyo sa weekday/weekends
* Connection fees

Maliban kung lumalahok ka sa discount calling plan, o gumagamit ng dial-around service, ang simpleng pagdampot sa telepono at pagtawag sa ibang bansa ay maaaring mahal. Ang pagkakaiba ng basic rates at discount calling plan rates ay lubhang malaki na kahit isang maikling tawag sa bawat buwan ay maaaring mas mura sa isang calling plan.

CALLING PLANS

Ang calling plan ay isang buwanang kasunduan ninyo at ng inyong long distance carrier para sa serbisyo sa binanggit na presyo, at karaniwang kasama ang isang monthly fee. Kung makikinabang kayo sa isang calling plan ay depende sa mga gawi ninyo sa pagtawag. Upang malaman kung ang isang plano ay tama para sa inyo, itanong muna sa inyong carrier kung mayroon sa kanilang international calling plans na magbababa ng inyong buwanang phone bill, batay sa mga nauna ninyong pagtawag.

Kasunod, kunin ang mga dapat malaman. Alamin kung may flat rate fees na kaugnay sa mga planong ito (pangkaraniwang $3.00 hanggang $8.00 bawat buwan). Itanong kung ang binanggit na presyo ay umaaplay 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, o sa mga partikular na oras lamang at mga araw ng linggo (kung ang calling plan rate ay umaaplay lamang sa pagitan ng 5 p.m. at 7 a.m., Lunes-Biyernes).

Magtanong tungkol sa mga buwis at ibang fees. Tandaan, kung ang isang plano ay hindi ninyo pakikinabangan o hindi nakatutugon sa inyong mga pangangailangan sa pagtawag sa ibang bansa, patuloy na maghanap. Gayon din, magandang maghanap ng plano sa Internet. Bisitahin ang Web sites ng international long distance telephone service providers at pagkumparahin ang kanilang mga plano.

Maaari ninyong sabihin, "Kaunting international calls lamang ang ginagawa ko sa isang taon – hindi sapat para magbayad ako ng monthly fee sa isang calling plan." Kung ganyan, ang paggamit ng dial-around o pre-paid card ay maaaring nababagay sa inyo.

DIAL-AROUNDS

Karamihan sa dial-arounds ay nagsisimula sa mga numerong 10-10 na sinusundan ng three-digit access code (10-10-XXX). Ang ilan ay gumagamit ng ibang mga kombinasyon tulad ng 10-15 o 10-16 na sinusundan nga three-digit access code. Ang dial-arounds ay nangangailangan ng paggamit ng access codes na ito kasama ng iba pang numero na idinadayal ninyo. Halimbawa:

10-10-XXX + 011 + country code + city code + phone number

Ang paggamit ng dial-around ay nagbibigay sa inyo ng kakayahang lumaktaw o gawin ang "dial-around" sa inyong piniling long distance carrier at gamitin ang ibang long distance carrier na nag-aalok ng mga presyong mas mura kaysa inyong regular na plano. Maraming dial-around rates na kasingganda o mas maganda sa calling plan rates at walang monthly fee. Ang mga singil mula sa paggamit ng dial-arounds ay lumilitaw sa inyong monthly bill.

Maging matalino sa pagpili kung balak ninyong gumamit ng dial-around. Ang Web sites at mga publikasyon para sa mga gumagamit ng telepono ay makakatulong sa inyong alamin kung ang isang partikular na dial-around number ay makukuha sa inyong lugar, at kung ang dial-around ay tama para sa inyo.

Bago gumamit ng isang kompanya ng dial-around, itanong ang mga sumusunod:

Mayroon bang flat fees o buwanang singil?
Magkano ang bayad para sa bawat minuto?
Mayroon bang dagdag na singil para sa mga programang federal o pang-estado?

PRE-PAID CARDS

Ang pre-paid calling cards ay nagkakaloob ng oras sa telepono na binabayaran ninyo bago kayo tumawag. Ang mga ito ay maaaring bilhin sa maraming dollar or minute increments. Ang pre-paid calling cards ay naglalaman ng isang toll-free access telephone number at isang personal identification number (PIN).

Maraming kabutihan ang pre-paid cards. Una, ang pre-paid cards para sa international services ay pangkaraniwang nag-aalok ng discounted rates. Bilang karagdagan, ang mga ito ay ibinebenta sa mga lugar na madaling puntahan tulad ng mga bilihan ng diyaryo, tanggapan ng koreo, at tindahan. Dagdag pa rito, ang mga gumagamit na walang long distance service sa kanilang bahay ay makakagamit ng mga kard na ito. May mga kard din na may features na tulad ng speed dialing para sa madalas tawaging numero at ulat ng aktibidad para sa madalas tawaging numero. Pangwakas, ang mga kard na ito ay nagbibigay ng kakayahan sa mga tumatawag na magbayad muna sa mga tawag, sa halip na mag-ipon ng malaking dapat bayaran sa dakong huli.

Gayunman, kailangan pa rin ng mga gumagamit na maging maingat kapag gumagamit ng pre-paid calling cards. Ang pre-paid calling cards kung minsan ay may mga nakatagong gastos. Halimbawa, may mga card na anyong sisingil sa bawat minuto, pero nagdaragdag din ng isang fee para sa bawat tawag. Kapag pumipili ng pre-paid card, basahin ang mga maliliit ng letra sa etiketa ng kard.

Kailangang alam ng mga gumagamit na maraming pre-paid cards na naglalaman ng paunawa ng panahon ng pagkawala ng bisa – halimbawa: "This card expires on 12/31/02." Gayon din, karamihan sa pre-paid calling cards ay naglalaman ng mga paunawa na nagsasabi na ang kompanyang nag-iisyu ng calling card ay walang pananagutan para sa mga ninakaw o nawalang kard.

Tawagan ang kompanyang gumawa ng kard upang makakuha ng impormasyon tungkol sa lahat ng singil na kaugnay ng pagtawag sa ibang bansa. Tandaan, dahil nauna ang iyong pagbabayad, maaaring mawalan kayo ng pera kung magkaroon kayo ng mga problema kapag gumagamit ng mga kard na ito. Kunin ang lahat ng impormasyong makukuha ninyo bago bumili ng mga kard na ito.

INTERNATIONAL CALLBACK SERVICES

Ang international callback services ay nagbibigay ng kakayahan sa mga gumagamit na tumawag mula sa labas ng United States sa U.S. long distance rates na madalas na mas mababa sa mga bayad na sinisingil sa ibang mga bansa. Ang mga nasabing serbisyo ay mabuti sa mga negosyo na may mga opisina sa labas ng United States, mga ahensiya ng gobyerno, bangko, gayon din sa indibidwal na gumagamit na naglalakbay sa labas ng U.S. Ang callback services ay nangangailangan ng maagang subscription. Ang mga serbisyong ito ay mabisa sa pagbibigay ng kakayahan sa isang tao sa labas ng United States na tumawag, karamihan sa pamamagitan ng paggamit ng isang toll-free 800 number, kasama ang isang access code na itinalaga ng callback provider. Ang subscriber ay dumadayal sa 800 number at ipinapasok ang access code upang makakuha ng dial tone na nagpapahintulot sa subscriber na gumawa ng callback sa United States o sa ibang bansa. Maraming callback service providers na nag-aalok ng serbisyo para sa pagtawag sa at mula sa ibang mga bansa.

Ipinapayo, gayunman, na ang United States callback provider ay hindi awtorisadong magkaloob ng serbisyo sa mga parokyano sa mga bansa na nagpahayag na ang callback services ay labag sa batas. Upang malaman kung aling mga bansa ang nagbabawal ng callback services, kontakin ang Consumer Center ng FCC sa 1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322), boses o 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322), TTY; o bisitahin ang aming Web site sa www.fcc.gov/cgb.

MGA SERBISYONG PAGSASALIN SA TELEPONO
KAPAG TUMATAWAG SA IBANG BANSA

Kailangan ng tulong sa pagsasalin? Ilang long distance telephone companies ang nagkakaloob ng multilingual customer service representatives na tumutulong sa inyo kapalit ng isang fee. Basta humiling ng operator o customer service representative na nagsasalita ng inyong wika. Itanong sa carrier ang tungkol sa mga singil sa serbisyong ito.

MGA PAYONG NAKAKATIPID NG PERA SA PAGPILI NG
INTERNATIONAL LONG DISTANCE SERVICE

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagtawag sa ibang bansa, kontakin ang Consumer Center ng FCC sa 1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322), boses o 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322), TTY; mag-e-mail sa amin fccinfo@fcc.gov; o bisitahin ang aming Web site sa www.fcc.gov/cgb.

last reviewed/updated on 02/12/02


Skip FCC Footer and Contact InfoFederal Communications Commission
445 12th Street SW
Washington, DC 20554
More FCC Contact Information...
Phone:  1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322)
TTY:  1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322)
Fax:  1-866-418-0232
- Privacy Policy
- Website Policies & Notices
- Required Browser Plug-ins
- Freedom of Information Act